Cysylltiadau defnyddiol i gymorth pellach

friends talking

Alcohol, cyffuriau a dibyniaeth 

 

Adferiad Recovery

Yn darparu gwasanaethau i bobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau sy’n cyd-ddigwydd a materion cysylltiedig. 

 

CAIS

Darperir gwasanaethau camddefnyddio sylweddau, cyflogaeth, iechyd meddwl a gwasanaethau i gyn-filwyr ar draws Cymru.  

 

Hafal

Cefnogir defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl, gofalwyr a grwpiau bregus eraill ar draws Cymru. 

 

WCADA

Darparu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont a’r Carchardai Cyhoeddus yn Abertawe Caerdydd, Brynbuga a Phrescoed. 

 

DAN 24/7

Llinell gymorth ddwyieithog Saesneg a Chymraeg ar gyfer unrhyw un yng Nghymru sydd angen rhagor o wybodaeth neu gymorth yn ymwneud â chyffuriau neu alcohol. Fe'i gelwir hefyd yn Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru. 

 

Anhwylder Affeithiol Deubegwn 

Bipolar UK

Gwybodaeth a chymorth i bobl yr effeithir arnynt gan anhwylder deubegynol, hypomania a mania. Yn cynnig gwasanaethau cymorth gan gymheiriaid dros y ffôn ac ar-lein.

 

Anhwylderau Bwyta 

Beat

Yn cynnig gwybodaeth a chyngor ar anhwylderau bwyta, ac yn rhedeg cymuned ar-lein gefnogol. Mae hefyd yn darparu cyfeiriadur o wasanaethau cymorth yn HelpFinder. 

  • www.beateatingdisorders.org.uk
  • 0808 801 0811 (llinell myfyrwyr)

 

Anorexia and Bulimia Care (ABC)

Cyngor a chefnogaeth i unrhyw un y mae problemau bwyta yn effeithio arnynt. 

 

Anhwylderau Datgysylltiol 

Mind

Mae llinellau cymorth Mind yn darparu gwybodaeth a chymorth dros y ffôn ac e-bost. 

 

Galar

Cruse Bereavement

Gwybodaeth a chefnogaeth ar ôl profedigaeth. 

 

Gobaith Eto / Hope Again

Gwefan ieuenctid Cruse Bereavement Support.   

 

Gofal Galar / Grief Support Cymru

Sefydliad di-elw sy'n gweithio i gefnogi'r rhai sydd naill ai'n wynebu profedigaeth neu sydd wedi profi profedigaeth ac angen cymorth. 

 

Gorbryder 

Mind

Mae llinellau cymorth Mind yn darparu gwybodaeth a chymorth dros y ffôn ac e-bost. 

 

Anxiety UK

Cyngor a chefnogaeth i bobl sy'n byw gyda phryder. 

  • anxietyuk.org.uk
  • Llinell gymorth: 03444 775 774
  • Tecstiwch: 07537 416 905

 

CALL Mental Health Listening Line

Llinell gymorth emosiynol a gwrando ar iechyd meddwl cyfrinachol sydd ar agor 24/7. Hefyd yn cyfeirio at gymorth mewn cymunedau lleol ac ystod o wybodaeth ar-lein.  

  • callhelpline.org.uk
  • 0800 132737
  • Tecstiwch “help” i 81066

 

Hunan Niweidio 

YoungMinds Textline

Yn darparu cymorth testun 24/7 am ddim i bobl ifanc ledled y DU sy’n profi argyfwng iechyd meddwl. 

 

Iselder 

Mind

Mae llinellau cymorth Mind yn darparu gwybodaeth a chymorth dros y ffôn ac e-bost. 

 

Student Space

Cefnogaeth un-i-un ar gyfer pa bynnag her rydych chi'n ei hwynebu, wedi'i chynllunio ar gyfer myfyrwyr. Boed eich iechyd meddwl, eich astudiaethau, arian, tai neu berthnasoedd, rydym yma i'ch cefnogi. 

 

Anhwylder gorfodaeth obsesiynol (OCD) 

Student Space

Mae OCD Action yn partneru â’r elusen Student Minds i gyflwyno pecyn cymorth ar-lein rhad ac am ddim, wedi’i deilwra’n benodol ar gyfer myfyrwyr ag OCD, BDD a chyflyrau cysylltiedig. 

Mae’r pecyn cymorth ar-lein yn cynnwys: 

- Dau grŵp cymorth y mis 

- Sesiwn Gwasanaethau Mordwyo misol 

- Sesiwn siaradwr misol gan glinigwr blaenllaw 

http://www.studentspace.org.uk/support-services/support-for-students-with-ocd-and-bdd

 

Anhwylder straen ôl-drawmatig (PTSD) 

Get Self Help

Canllaw hunangymorth ar gyfer PTSD, gan ddefnyddio strategaethau CBT effeithiol. Gwnewch synnwyr o'r broblem, yna dysgwch sut i wneud newidiadau cadarnhaol 

http://www.getselfhelp.co.uk/ptsd.htm

 

Teimladau Hunanladdol 

Papyrus Hopeline UK

Os ydych chi'n meddwl am hunanladdiad neu'n pryderu am berson ifanc a allai fod, gallwch gysylltu â HOPELINEUK am gymorth cyfrinachol a chyngor ymarferol. 

 

Trais

Live Fear Free

Darparu cymorth a chyngor ar gyfer: 

- unrhyw un sy'n dioddef cam-drin domestig 

- pobl sy'n adnabod rhywun sydd angen cymorth. 

llyw.cymru/byw-heb-ofn  

- gwybodaeth@llinellgymorthbywhebofn.cymru  

- 0808 80 10 800 

- Tecstiwch: 07860077333 

- Live Chat - https://llyw.cymru/byw-heb-ofn/cysylltwch-byw-heb-ofn  

 

Bywyd Prifysgol – LHDTC+ 

The LGBT+ Cymru Helpline

Yn darparu cwnsela a chefnogaeth i Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, Traws, Rhyngrywiol a theuluoedd yng Nghymru.

 

Stonewall

Gwybodaeth a chefnogaeth i gymunedau LHDT a'u cynghreiriaid.  

 

Umbrella Cymru

Sefydliad cenedlaethol arbenigol rhywedd ac amrywiaeth rhywiol sy’n darparu ystod eang o wasanaethau cymorth ledled Cymru. 

 

Bywyd Prifysgol 

Student Space

Cefnogaeth un-i-un ar gyfer pa bynnag her rydych chi'n ei hwynebu, wedi'i chynllunio ar gyfer myfyrwyr. Boed eich iechyd meddwl, eich astudiaethau, arian, tai neu berthnasoedd, rydym yma i'ch cefnogi. 

 

Hunan ofal 

Student Space

Darganfyddwch beth allwch chi ei wneud i ofalu am eich iechyd corfforol a meddyliol. 

www.studentspace.org.uk/wellbeing/mental-health-and-wellbeing

 

Hunan gymorth 

Samaritans

Beth bynnag yr ydych yn mynd drwyddo, gallwch gysylltu â'r Samariaid am gymorth. 

 

Meic Cymru

Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru 

 

The Mix

Rydyn ni yma i'ch helpu chi i ymgymryd ag unrhyw her rydych chi'n ei hwynebu - o iechyd meddwl i arian, o ddigartrefedd i ddod o hyd i swydd, o dorri i fyny i gyffuriau.