Adnoddau

girl reading

Mae’r wefan wedi ei ddatblygu yn defnyddio adnoddau gan sefydliadau allanol sy’n arbenigo un ai ar faterion yn ymwneud a iechyd meddwl yn gyffredinol neu ar gyflyrau iechyd meddwl penodol.

Ceir hefyd gynnwys gwreiddiol gan fyfyrwyr sydd yn rhoi mewnwelediad i brofiadau myfyrwyr am eu iechyd meddwl a lles.
 

Ymwadiad

Pwrpas y wefan hon yw fel adnodd sy'n darparu gwybodaeth, ac nid cyngor.    
 
Rhaid i chi gael cyngor proffesiynol neu arbenigol perthnasol cyn cymryd, neu ymatal rhag, unrhyw gamau gweithredu yn seiliedig ar y wybodaeth yn yr adnodd hwn.
 
Dylid cyfeirio unrhyw gwestiynau neu bryderon sydd gennych ynghylch cyflyrau a materion meddygol ar unwaith at eich meddyg teulu a/neu ddarparwr gofal iechyd proffesiynol arall.
 
Mewn argyfwng dylech geisio sylw meddygol ar unwaith gan feddyg neu ddarparwr gofal iechyd proffesiynol arall.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech resymol i ddod o hyd i, casglu a darparu gwybodaeth gywir ar ein gwefan ac i ddiweddaru'r cynnwys, nid ydym yn gwneud unrhyw sylwadau, gwarantau - boed yn glir neu'n oblygedig - bod y cynnwys yn yr adnodd hwn yn gywir, yn gyflawn, gywir neu gyfredol.