Triniaethau

Darperir y wybodaeth isod gan meddwl

meddwl logo

 

 

 

Mae nifer o driniaethau effeithiol ar gael, ond nid oes un driniaeth sy’n iawn i bawb. Mae’n bwysig eich bod yn trafod gyda gweithiwr iechyd proffesiynol i ddod o hyd i driniaeth sy’n gweithio i chi.

 

Ailbrosesu a Dadsynhwyro drwy Symudiadau’r Llygaid (EMDR)

Techneg seicotherapi sy’n defnyddio mewnbwn synhwyraidd megis symudiadau’r llygaid i helpu pobl i wella ar ôl trawma.

 

Cwnsela

Math o therapi yw cwnsela sy’n eich annog chi i siarad am eich problemau a’ch teimladau yn gyfrinachol.

 

Cwnsela i gyplau

Math o therapi sy’n ceisio gwella cyfathrebu a datrys problemau o fewn perthynas agos.

 

Meddyginiaeth

Mae cael cynnig meddyginiaeth neu beidio yn dibynnu ar eich diagnosis, eich symptomau a pha mor ddifrifol yw effaith y cyflwr arnoch chi.

 

Seicoaddysg

Nod seicoaddysg yw eich helpu i ddeall ac i ddysgu byw gyda chyflyrau iechyd meddwl.

 

Therapi Celf

Ffordd unigryw i archwilio meddyliau ac emosiynau.

 

Therapi Cerddoriaeth

Math o therapi creadigol sy’n cynnwys gwrando a/neu chwarae cerddoriaeth.

 

Therapi Dawns a Symud

Math o therapi sy’n cynnwys defnyddio symudiadau’r corff a dawns.

 

Therapi Derbyn ac Ymrwymiad (ACT)

Math o therapi sy’n defnyddio strategaethau ymwybyddiaeth ofalgar i’n helpu i dderbyn yr anawsterau ‘rydym yn eu hwynebu.

 

Therapi Drama

Math o therapi sy’n eich galluogi i archwilio emosiynau ar ffurf drama.

 

Therapi Grŵp

Math o therapi seicolegol sy’n digwydd gyda grŵp o bobl gyda’i gilydd.

 

Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT)

Therapi sydd wedi ei selio ar y ffordd ‘rydym yn meddwl a/neu’r ffordd ‘rydym yn ymddwyn.

 

Therapi Ymddygiad Dilechdidol (DBT)

Math o therapi siarad sy’n ceisio eich helpu i ymdopi ag emosiynau anodd.

 

Therapïau Creadigol

Defnydd o’r celfyddydau creadigol mewn awyrgylch therapiwtig gyda therapyddion cymwysedig.

 

Therapïau Cyflenwol ac Amgen

Mae therapïau cyflenwol ac amgen yn cymryd ymagwedd holistig i’ch iechyd corfforol a meddyliol.

 

Therapïau seicdreiddio a seicodynamig

Yn seiliedig ar y meddyliau a chanfyddiadau sydd gennym yn ddiarwybod i ni.

 

Triniaethau siarad

Math o driniaeth sy’n cynnwys siarad gydag arbenigwr proffesiynol am eich meddyliau, eich teimladau a’ch ymddygiadau.

 

Ysbyty

Mewn rhai achosion gall meddygon proffesiynol benderfynu bod angen i ni dreulio cyfnod mewn ysbyty er mwyn sicrhau’r cyfle gorau am wellhad llawn.