Iechyd Meddwl
A-Y

A


B


C


D


E


F


G


H


I


J


K


L


M


N


O


P


Q


R


S


T


U


V


W


X


Y


Z


Iechyd Meddwl A-Y

Gorbryder

Gwybodaeth a ffeithiau am gorbryder, triniaethau a chysylltiadau defnyddiol pellach.

Iselder

Beth yw iselder. Arwyddion a symptomau i gadw llygad amdanynt a phryd i fynd am gymorth.

Galar

Mi allwch deimlo nifer o bethau yn union ar ôl marwolaeth.

Teimladau Hunanladdol

Nid yw bob amser yn hawdd gwybod a yw rhywun yn teimlo'n hunanladdol. Dysgwch fwy am beth allai'r arwyddion fod.

Anhwylder Affeithiol Deubegwn

Mae anhwylder deubegwn yn gyflwr iechyd meddwl sy'n effeithio ar eich hwyliau, ac sy'n gallu amrywio o un pegwn eithaf i'r llall.

Anhwylderau Datgysylltiol

Mae datgysylltu yn un ffordd y mae’r meddwl yn ymdopi â gormod o straen.

Anhwylderau Bwyta

Mae anhwylderau bwyta yn salwch meddwl difrifol sy’n effeithio ar bobl o bob oed, rhyw, ethnigrwydd a chefndir.

Dibyniaeth

Mae bod yn gaeth yn golygu peidio â chael rheolaeth dros wneud, cymryd neu ddefnyddio rhywbeth niweidiol.

Camddefnyddio Alcohol

Mae camddefnyddio alcohol yn digwydd pan fyddwch chi'n yfed mewn ffordd sy'n niweidiol, neu pan fyddwch chi'n dibynnu ar alcohol.

Canabis ac Iechyd Meddwl

Mae'r planhigyn canabis yn aelod o'r teulu danadl poethion sydd wedi tyfu'n wyllt ledled y byd ers canrifoedd. Mae pobl yn ei ddefnyddio am lawer o resymau, heblaw am yr effaith ymlacio poblogaidd.

PTSD

Cyflwr iechyd meddwl yw anhwylder straen wedi trawma (PTSD). Gall ddigwydd ar ôl i rywun ddod i gysylltiad â digwyddiad trawmatig

Sgitsoffrenia

Mae sgitsoffrenia yn gyflwr iechyd meddwl hirdymor difrifol. Mae'n achosi ystod o wahanol symptomau seicolegol.

OCD

Mathau o Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD).

Hunan Niweidio

Mae pobl yn hunan-niweidio am bob math o resymau, ond yn aml mae oherwydd bod teimladau fel dicter...

Niwroamrywiaeth

Mae'r adran yma yn egluro beth yw niwroamrywiaeth ac yn darparu gwybodaeth am rai cyflyrau niwroamrywiol.