Adnoddau

girl reading

Mae’r wefan wedi ei ddatblygu yn defnyddio cymysgedd o adnoddau.  Ceir gwybodaeth gan sefydliadau allanol sy’n arbenigo un ai ar faterion yn ymwneud ac iechyd meddwl yn gyffredinol neu ar gyflyrau iechyd meddwl penodol.  Ceir hefyd gynnwys gwreiddiol megis taflenni gwybodaeth, fideos a phodlediadau.  

Mae nifer o fyfyrwyr wedi cyfrannu cynnwys gwreiddiol sydd yn rhoi mewnwelediad i'w profiadau am eu hiechyd meddwl a lles.  Gellir cael mynediad i'r cynnwys yma yn adran Y Cylch Creadigol y wefan.  
 

Ymwadiad

Pwrpas y wefan hon yw fel adnodd sy'n darparu gwybodaeth, ac nid cyngor.    
 
Rhaid i chi gael cyngor proffesiynol neu arbenigol perthnasol cyn cymryd, neu ymatal rhag, unrhyw gamau gweithredu yn seiliedig ar y wybodaeth yn yr adnodd hwn.
 
Dylid cyfeirio unrhyw gwestiynau neu bryderon sydd gennych ynghylch cyflyrau a materion meddygol ar unwaith at eich meddyg teulu a/neu ddarparwr gofal iechyd proffesiynol arall.
 
Mewn argyfwng dylech geisio sylw meddygol ar unwaith gan feddyg neu ddarparwr gofal iechyd proffesiynol arall.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech resymol i ddod o hyd i, casglu a darparu gwybodaeth gywir ar ein gwefan ac i ddiweddaru'r cynnwys, nid ydym yn gwneud unrhyw sylwadau, gwarantau - boed yn glir neu'n oblygedig - bod y cynnwys yn yr adnodd hwn yn gywir, yn gyflawn, gywir neu gyfredol.