Hwb Myf

Celf ac iechyd meddwl

Dyma adnodd defnyddiol a ddatblygwyd gan Brifysgol Bangor sydd yn cynnwys gweithgareddau celf syml i hybu lles.

Goresgyn meddyliau negyddol

Mae pawb yn profi meddyliau negyddol o bryd i’w gilydd, gall fod mor syml a bod yn siomedig ynoch eich hunain ar ôl cael marc drwg mewn arholiad, neu fod yn ddihyder yn eich gallu wrth ymgeisio am swydd newydd.

Rhestr lyfrau sydd yn ymdrin â iechyd meddwl

Weithiau gall deall cyflyrau iechyd meddwl fod yn anodd, felly dyma restr o lyfrau Cymraeg (ffaith a ffuglen) sydd yn ymdrin â chyflyrau Iechyd Meddwl.

Ffug gredoau am ffobiâu

Dyma ddarn hynod ddefnyddiol gan Lois o Brifysgol Bangor sydd yn trechu'r stigma yma gan gyflwyno gwiredd byw efo ffobia.

8 peth i wneud i dawelu’r meddwl

Mae’n hawdd cael eich llethu gan holl heriau bywyd ar brydiau ac felly dyma 8 peth y gallech ei wneud i drio tawelu eich meddwl.

Anhwylder Pryder Cymdeithasol

Mae delio gydag anhwylder pryder cymdeithasol wrth fod yn y brifysgol yn cael effaith mawr ar fywyd bob dydd unigolyn.

Beth yw rôl therapi?

Mae seicotherapi yn defnyddio niferoedd o strategaethau gwahanol i helpu unigolion i addasu a delio gyda’i meddyliau, gweithredoedd ac emosiynau sydd yn gwneud niwed i’w salwch meddwl.

Hunan-ofal

Gallwn hyfforddi ein meddyliau i ddod â mwy o drugaredd i’n holl feddyliau a’n teimladau.

Hunan-ofal

Gallwn hyfforddi ein meddyliau i ddod â mwy o drugaredd i’n holl feddyliau a’n teimladau.

Meithrin ymdeimlad cytbwys o'r hunan

Mae hyn yn swnio’n eithaf anodd – ond nid yw mor gymhleth â hynny!

Iaith yr ymennydd

Dysgwch sut i siarad â chi'ch hun yn y ffordd iawn.

Datrys problemau

Os ydych yn poeni am rywbeth, gall hollti’r broblem yn rhannau llai a haws eu trin wneud iddi ymddangos yn llai brawychus o lawer.

Gwytnwch

Beth yw gwytnwch?

5 cam at lesiant meddwl

5 ffordd i hybu'ch lles.