Hwb Myf

Paratoi am fywyd ar ôl graddio: Beth i wneud nesaf?

Dyma ddarn gan Bethan Bushell, myfyrwraig o Brifysgol Aberystwyth sydd yn awgrymu rhai tips ar sut i baratoi am fywyd ar ôl graddio a pha gamau allech chi ei gymryd nesaf.

Fy mhrofiad o gymryd meddyginiaeth gwrth-iselder

Dyma flog gan Katie Phillips sy'n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Abertawe ac mae'n rhannu ei phrofiadau o fyw gydag iselder a gorbryder, ei siwrnai diagnosis a'i theimladau am gymryd meddyginiaeth.

Gwirfoddoli tra yn y brifysgol

Mae gwirfoddoli yn ffordd dda o gwrdd â phobl newydd, dysgu sgiliau newydd ac yn gallu cryfhau'r teimlad o berthyn, yn enwedig mewn cymuned newydd. Dyma beth sydd gan fyfyrwyr i’w ddweud am bwysigrwydd cysylltiad cymdeithasol tra yn y brifysgol.

Pryd wyt ti yn dweud wrth dy ddêt neu gariad dy fod efo cyflwr iechyd meddwl?

Dyma flog gan Tegwen Parry sy'n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor ac sy'n gofyn y cwestiwn mawr, pryd wyt ti'n codi'r pwnc? Oes amser neu amserlen benodol? Pa effaith gaiff dweud yn rhy fuan neu ddim o gwbl ar y berthynas?

Effeithiau costau byw ar iechyd meddwl a lles myfyrwyr

Dyma drafodaeth gawson ni ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 2023, yng nghwmni Non Parry, Kayley Sydenham, Elain Gwynedd a Dr Rhys Bevan-Jones am effeithiau'r argyfwng costau byw ar fyfyrwyr, eu hiechyd meddwl a lles.

Dal i fyny efo Cara

Yn dilyn blog a ysgrifennodd Cara i ni llynedd am ei phrofiadau yn y flwyddyn gyntaf, mae Cara nôl efo diweddariad i ni ar sut aeth pethau yn ei ail flwyddyn.

Blwyddyn gyntaf Cara yn y brifysgol

Dyma Cara sy'n astudio ym Mhrifysgol Abertawe yn edrych nôl ar ei blwyddyn cyntaf yn y brifysgol

Blog: Mae’n iawn i ddweud na – alcohol yn y brifysgol

Nid wy’n credu fod digon o bobl yn siarad am y pwysau o orfod yfed alcohol a mynd allan i yfed fel myfyriwr yn y brifysgol.

Blog: Profiadau myfyriwr gyda phroblemau iechyd meddwl

Fi wastad wedi cadw fy mhrofiadau gydag ymladd iechyd meddwl yn breifat, ond fi’n teimlo bod nawr yn amser da i rannu fy stori ac efallai bydd o fudd i rywun wrth dangos dydyn nhw ddim ar ben eu hun.

Be ‘di normal?

Pum flynedd yn ôl, ro’ni yn meddwl nad oeddwn yn teimlo yn ‘normal’

Fy mhrofiad personol i gyda ymarfer corff a lles meddyliol

Dwi ddim wedi bod yn berson sydd wedi cael llawer o ddiddordeb mewn chwaraeon ers gadael ysgol.

Ffilmiau sydd yn ymwneud a chyflyrau iechyd meddwl

Dyma awgrymiadau gan fyfyrwyr o ffilmiau pwerus sydd yn ymwneud a chyflyrau iechyd meddwl.

Portreadu salwch meddwl yn y cyfryngau

Nid yw’r cyfryngau yn rhoi unrhyw fantais tuag at ddeall a dysgu am salwch meddwl.

Dibyniaeth ar wefannau cyfryngau cymdeithasol

Mae gwefannau cymdeithasol yn rhan fawr o fywydau pawb. Mae yn rhan bwysig i fywydau pawb ond eto gall y ddibyniaeth yna ar y gwefannau cymdeithasol fod yn broblem.

Trais yn y cartref ac ymdopi yn y brifysgol

Dyma flog gonest a dewr o brofiad personol myfyrwraig o drais yn y cartref fel person ifanc cyn dechrau yn y brifysgol.

Clust i wrando

Sut i fod o gymorth i rywun sydd yn byw gyda chyflwr iechyd meddwl.

Byw gydag brawd sydd yn dioddef gydag iselder.

Mae’r cyfnod clo wedi bod yn anodd i bawb. Mae wedi cael gymaint o effaith ar nifer iawn o bobl. Swyddi wedi cael ei golli, busnesau yn chwalu, perthnasau yn gorffen ac y tristaf – marwolaethau.

Stereoteipio OCD

Mae pob salwch meddwl yn cael ei cham-gynrychioli yn y gymdeithas ond yn enwedig OCD.

Torri’r cylch - alcohol a fy iechyd meddwl

Dyma flog gonest a graenus gan fyfyrwraig wrth iddi sôn am ei thaith o wynebu ei pherthynas gymhleth gyda alcohol. Darllenwch fwy am ei stori isod.