Hwb Myf

Gwasanaethau Iechyd Meddwl a Lles yn Gymraeg

Mae llu o wasanaethau iechyd meddwl a lles ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg - o adnoddau ar-lein i gwnsela. Dyma restr o sefydliadau lleol a chenedlaethol sy'n darparu adnoddau yn Gymraeg.

Termau cyffredin - A-Y iechyd meddwl a lles

Dyma restr o'r termau cyffredin efallai rydych wedi ei glywed neu ddarllen pan drafodir iechyd meddwl a lles yn y Gymraeg.

Trais rhywiol

Ymosodiad rhywiol yw unrhyw fath o weithgarwch rhywiol nad ydych yn cydsynio iddo, yn amrywio o gyffwrdd yn amhriodol i dreisio. Nid oes rhaid i hyn ddigwydd gyda dieithryn ac efallai na fydd unrhyw arwyddion gweledol yn cael eu gadael ar ôl.

Iaith yr ymennydd: dysgu sut i siarad â’ch hun yn y ffordd gywir

Os gwelwch arwydd yn dweud, ‘Peidiwch â cherdded ar y glaswellt‘, y peth cyntaf a ddaw i’ch meddwl yw cerdded ar y glaswellt, byddwch wedyn yn prosesu’r rhan negyddol o’r frawddeg ‘peidiwch‘.

Fy nghynllun llesiant

Ailgychwyn Brys. Un o’r strategaethau mwyaf defnyddiol i’w defnyddio ‘unrhyw bryd – unrhyw le’

Triniaethau

Mae nifer o driniaethau effeithiol ar gael, ond nid oes un driniaeth sy’n iawn i bawb. Mae’n bwysig eich bod yn trafod gyda gweithiwr iechyd proffesiynol i ddod o hyd i driniaeth sy’n gweithio i chi.

Meddyginiaethau iechyd meddwl: mythau a ffeithiau

Mae meddyginiaethau iechyd meddwl yn sicr yn destun emosiynol gyda thybiaethau gwrthgyferbyniol yn dod o bob cyfeiriad.

Sut i siarad â’ch meddyg teulu am eich iechyd meddwl

A ydych chi angen gweld meddyg teulu?

Gwasanaethau iechyd a lles i fyfyrwyr

I sicrhau bod myfyrwyr yn ffynnu ac yn mwynhau eu profiadau yn y coleg, mae sefydliadau addysg uwch yng Nghymru yn cydnabod pwysigrwydd cefnogi myfyrwyr efo’u hiechyd a lles.

Ap llesiant

Ap rhad ac am ddim gan www.moimr.com i gefnogi eich taith adfer o ddibyniaeth