Hwb Myf

Dal i fyny efo Cara

Yn dilyn blog a ysgrifennodd Cara i ni llynedd am ei phrofiadau yn y flwyddyn gyntaf, mae Cara nôl efo diweddariad i ni ar sut aeth pethau yn ei ail flwyddyn.

Blwyddyn gyntaf Cara yn y brifysgol

Dyma Cara sy'n astudio ym Mhrifysgol Abertawe yn edrych nôl ar ei blwyddyn cyntaf yn y brifysgol

Cefnogaeth iechyd meddwl os ydych yn perthyn i'r gymuned LHDTC+

Yn yr adran yma ceir wybodaeth am sefydliadau sy'n darparu cefnogaeth i'r gymuned LHDTC+ ac adnoddau pellach sy'n cynnwys podlediad a fideo.

Celf ac Iechyd Meddwl

Dyma adnodd defnyddiol a ddatblygwyd gan Brifysgol Bangor sydd yn cynnwys gweithgareddau celf syml i hybu lles.

Hunanofal: Adnoddau Defnyddiol ar Sut i Ymdopi gydag Arholiadau a Phwysau Gwaith

Os ydych yn poeni am eich arholiadau neu bwysau gwaith, dyma adnoddau defnyddiol all helpu.

Termau Cyffredin - A-Y Iechyd Meddwl a Lles

Dyma restr o'r termau cyffredin efallai rydych wedi ei glywed neu ddarllen pan drafodir iechyd meddwl a lles yn y Gymraeg.

Trais Rhywiol

Ymosodiad rhywiol yw unrhyw fath o weithgarwch rhywiol nad ydych yn cydsynio iddo, yn amrywio o gyffwrdd yn amhriodol i dreisio. Nid oes rhaid i hyn ddigwydd gyda dieithryn ac efallai na fydd unrhyw arwyddion gweledol yn cael eu gadael ar ôl.

Blog: Mae’n iawn i ddweud na – alcohol yn y brifysgol

Nid wy’n credu fod digon o bobl yn siarad am y pwysau o orfod yfed alcohol a mynd allan i yfed fel myfyriwr yn y brifysgol.

Erthygl: Fy mrwydr i a phroblemau iechyd meddwl

Fi wastad wedi cadw fy mhrofiadau gydag ymladd iechyd meddwl yn breifat, ond fi’n teimlo bod nawr yn amser da i rannu fy stori ac efallai bydd o fudd i rywun wrth dangos dydyn nhw ddim ar ben eu hun.

Pwysigrwydd hunan-ofal

Hunan-drugaredd yw’r agwedd sy’n sail i bob strategaeth arall i drechu iselder, a gellir ei ddiffinio’n syml fel rhoi sylw i anghenion corfforol, ysbrydol ac emosiynol pobl eraill, ac yn enwedig ein hunain.

Iaith yr ymennydd: dysgu sut i siarad â’ch hun yn y ffordd gywir

Os gwelwch arwydd yn dweud, ‘Peidiwch â cherdded ar y glaswellt‘, y peth cyntaf a ddaw i’ch meddwl yw cerdded ar y glaswellt, byddwch wedyn yn prosesu’r rhan negyddol o’r frawddeg ‘peidiwch‘.

Fy nghynllun llesiant

Ailgychwyn Brys. Un o’r strategaethau mwyaf defnyddiol i’w defnyddio ‘unrhyw bryd – unrhyw le’

Triniaethau

Mae nifer o driniaethau effeithiol ar gael, ond nid oes un driniaeth sy’n iawn i bawb. Mae’n bwysig eich bod yn trafod gyda gweithiwr iechyd proffesiynol i ddod o hyd i driniaeth sy’n gweithio i chi.

Meddyginiaethau iechyd meddwl: mythau a ffeithiau

Mae meddyginiaethau iechyd meddwl yn sicr yn destun emosiynol gyda thybiaethau gwrthgyferbyniol yn dod o bob cyfeiriad.

Sut i siarad â’ch meddyg teulu am eich iechyd meddwl

A ydych chi angen gweld meddyg teulu?

Gwasanaethau iechyd a lles i fyfyrwyr

I sicrhau bod myfyrwyr yn ffynnu ac yn mwynhau eu profiadau yn y coleg, mae sefydliadau addysg uwch yng Nghymru yn cydnabod pwysigrwydd cefnogi myfyrwyr efo’u hiechyd a lles.

Ap llesiant

Ap rhad ac am ddim gan www.moimr.com i gefnogi eich taith adfer o ddibyniaeth

Goresgyn meddyliau negyddol

Mae pawb yn profi meddyliau negyddol o bryd i’w gilydd, gall fod mor syml a bod yn siomedig ynoch eich hunain ar ôl cael marc drwg mewn arholiad, neu fod yn ddihyder yn eich gallu wrth ymgeisio am swydd newydd.