Hwb Myf

*Newydd* Hunanofal: Adnoddau Defnyddiol ar Sut i Ymdopi gydag Arholiadau a Phwysau Gwaith

Os ydych yn poeni am eich arholiadau neu bwysau gwaith, dyma adnoddau defnyddiol all helpu.

Termau Cyffredin - A-Y Iechyd Meddwl a Lles

Dyma restr o'r termau cyffredin efallai rydych wedi ei glywed neu ddarllen pan drafodir iechyd meddwl a lles yn y Gymraeg.

Trais Rhywiol

Ymosodiad rhywiol yw unrhyw fath o weithgarwch rhywiol nad ydych yn cydsynio iddo, yn amrywio o gyffwrdd yn amhriodol i dreisio. Nid oes rhaid i hyn ddigwydd gyda dieithryn ac efallai na fydd unrhyw arwyddion gweledol yn cael eu gadael ar ôl.

Blog: Mae’n Iawn i Ddweud Na – Alcohol yn y Brifysgol

Nid wy’n credu fod digon o bobl yn siarad am y pwysau o orfod yfed alcohol a mynd allan i yfed fel myfyriwr yn y brifysgol.

Erthygl: Fy mrwydr i a phroblemau iechyd meddwl

Fi wastad wedi cadw fy mhrofiadau gydag ymladd iechyd meddwl yn breifat, ond fi’n teimlo bod nawr yn amser da i rannu fy stori ac efallai bydd o fudd i rywun wrth dangos dydyn nhw ddim ar ben eu hun.

Pwysigrwydd hunan-ofal

Hunan-drugaredd yw’r agwedd sy’n sail i bob strategaeth arall i drechu iselder, a gellir ei ddiffinio’n syml fel rhoi sylw i anghenion corfforol, ysbrydol ac emosiynol pobl eraill, ac yn enwedig ein hunain.

Iaith yr ymennydd: dysgu sut i siarad â’ch hun yn y ffordd gywir

Os gwelwch arwydd yn dweud, ‘Peidiwch â cherdded ar y glaswellt‘, y peth cyntaf a ddaw i’ch meddwl yw cerdded ar y glaswellt, byddwch wedyn yn prosesu’r rhan negyddol o’r frawddeg ‘peidiwch‘.

Fy nghynllun llesiant

Ailgychwyn Brys. Un o’r strategaethau mwyaf defnyddiol i’w defnyddio ‘unrhyw bryd – unrhyw le’

Triniaethau

Mae nifer o driniaethau effeithiol ar gael, ond nid oes un driniaeth sy’n iawn i bawb. Mae’n bwysig eich bod yn trafod gyda gweithiwr iechyd proffesiynol i ddod o hyd i driniaeth sy’n gweithio i chi.

Meddyginiaethau iechyd meddwl: mythau a ffeithiau

Mae meddyginiaethau iechyd meddwl yn sicr yn destun emosiynol gyda thybiaethau gwrthgyferbyniol yn dod o bob cyfeiriad.

Sut i siarad â’ch meddyg teulu am eich iechyd meddwl

A ydych chi angen gweld meddyg teulu?

Gwasanaethau iechyd a lles i fyfyrwyr

I sicrhau bod myfyrwyr yn ffynnu ac yn mwynhau eu profiadau yn y coleg, mae sefydliadau addysg uwch yng Nghymru yn cydnabod pwysigrwydd cefnogi myfyrwyr efo’u hiechyd a lles.

Ap llesiant

Ap rhad ac am ddim gan www.moimr.com i gefnogi eich taith adfer o ddibyniaeth

Goresgyn meddyliau negyddol

Mae pawb yn profi meddyliau negyddol o bryd i’w gilydd, gall fod mor syml a bod yn siomedig ynoch eich hunain ar ôl cael marc drwg mewn arholiad, neu fod yn ddihyder yn eich gallu wrth ymgeisio am swydd newydd.

Be ‘di normal?

Pum flynedd yn ôl, ro’ni yn meddwl nad oeddwn yn teimlo yn ‘normal’

Ymlaciwch a gwrandewch

Mae gwrando ar gerddoriaeth yn gallu bod yn ffordd wych o godi calon ac ymlacio.

Sut i gael gwell cwsg

Mae cwsg yn gallu bod yn broblemus i nifer fawr ohonom ni. Dyma ychydig o bethau fedri di wneud i greu’r amgylchedd orau i gael cwsg da.

Pwysigrwydd codi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl

Mae diwrnod iechyd meddwl y byd yn cael ei gynnal ar y 10fed o fis Hydref bob blwyddyn.