Hwb Myf

Fy mhrofiad o gymryd meddyginiaeth gwrth-iselder

Dyma flog gan Katie Phillips sy'n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Abertawe ac mae'n rhannu ei phrofiadau o fyw gydag iselder a gorbryder, ei siwrnai diagnosis a'i theimladau am gymryd meddyginiaeth.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl a Lles yn Gymraeg

Mae llu o wasanaethau iechyd meddwl a lles ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg - o adnoddau ar-lein i gwnsela. Dyma restr o sefydliadau lleol a chenedlaethol sy'n darparu adnoddau yn Gymraeg.

Gwirfoddoli tra yn y brifysgol

Mae gwirfoddoli yn ffordd dda o gwrdd â phobl newydd, dysgu sgiliau newydd ac yn gallu cryfhau'r teimlad o berthyn, yn enwedig mewn cymuned newydd. Dyma beth sydd gan fyfyrwyr i’w ddweud am bwysigrwydd cysylltiad cymdeithasol tra yn y brifysgol.

Pryd wyt ti yn dweud wrth dy ddêt neu gariad dy fod efo cyflwr iechyd meddwl?

Dyma flog gan Tegwen Parry sy'n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor ac sy'n gofyn y cwestiwn mawr, pryd wyt ti'n codi'r pwnc? Oes amser neu amserlen benodol? Pa effaith gaiff dweud yn rhy fuan neu ddim o gwbl ar y berthynas?

Effeithiau costau byw ar iechyd meddwl a lles myfyrwyr

Dyma drafodaeth gawson ni ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 2023, yng nghwmni Non Parry, Kayley Sydenham, Elain Gwynedd a Dr Rhys Bevan-Jones am effeithiau'r argyfwng costau byw ar fyfyrwyr, eu hiechyd meddwl a lles.

Dal i fyny efo Cara

Yn dilyn blog a ysgrifennodd Cara i ni llynedd am ei phrofiadau yn y flwyddyn gyntaf, mae Cara nôl efo diweddariad i ni ar sut aeth pethau yn ei ail flwyddyn.

Blwyddyn gyntaf Cara yn y brifysgol

Dyma Cara sy'n astudio ym Mhrifysgol Abertawe yn edrych nôl ar ei blwyddyn cyntaf yn y brifysgol

Cefnogaeth iechyd meddwl os ydych yn perthyn i'r gymuned LHDTC+

Yn yr adran yma ceir wybodaeth am sefydliadau sy'n darparu cefnogaeth i'r gymuned LHDTC+ ac adnoddau pellach sy'n cynnwys podlediad a fideo.

Celf ac iechyd meddwl

Dyma adnodd defnyddiol a ddatblygwyd gan Brifysgol Bangor sydd yn cynnwys gweithgareddau celf syml i hybu lles.

Hunanofal: adnoddau defnyddiol ar sut i ymdopi gydag arholiadau a phwysau gwaith

Os ydych yn poeni am eich arholiadau neu bwysau gwaith, dyma adnoddau defnyddiol all helpu.

Termau cyffredin - A-Y iechyd meddwl a lles

Dyma restr o'r termau cyffredin efallai rydych wedi ei glywed neu ddarllen pan drafodir iechyd meddwl a lles yn y Gymraeg.

Trais rhywiol

Ymosodiad rhywiol yw unrhyw fath o weithgarwch rhywiol nad ydych yn cydsynio iddo, yn amrywio o gyffwrdd yn amhriodol i dreisio. Nid oes rhaid i hyn ddigwydd gyda dieithryn ac efallai na fydd unrhyw arwyddion gweledol yn cael eu gadael ar ôl.

Blog: Mae’n iawn i ddweud na – alcohol yn y brifysgol

Nid wy’n credu fod digon o bobl yn siarad am y pwysau o orfod yfed alcohol a mynd allan i yfed fel myfyriwr yn y brifysgol.

Blog: Profiadau myfyriwr gyda phroblemau iechyd meddwl

Fi wastad wedi cadw fy mhrofiadau gydag ymladd iechyd meddwl yn breifat, ond fi’n teimlo bod nawr yn amser da i rannu fy stori ac efallai bydd o fudd i rywun wrth dangos dydyn nhw ddim ar ben eu hun.

Pwysigrwydd hunan-ofal

Hunan-drugaredd yw’r agwedd sy’n sail i bob strategaeth arall i drechu iselder, a gellir ei ddiffinio’n syml fel rhoi sylw i anghenion corfforol, ysbrydol ac emosiynol pobl eraill, ac yn enwedig ein hunain.

Iaith yr ymennydd: dysgu sut i siarad â’ch hun yn y ffordd gywir

Os gwelwch arwydd yn dweud, ‘Peidiwch â cherdded ar y glaswellt‘, y peth cyntaf a ddaw i’ch meddwl yw cerdded ar y glaswellt, byddwch wedyn yn prosesu’r rhan negyddol o’r frawddeg ‘peidiwch‘.

Fy nghynllun llesiant

Ailgychwyn Brys. Un o’r strategaethau mwyaf defnyddiol i’w defnyddio ‘unrhyw bryd – unrhyw le’

Triniaethau

Mae nifer o driniaethau effeithiol ar gael, ond nid oes un driniaeth sy’n iawn i bawb. Mae’n bwysig eich bod yn trafod gyda gweithiwr iechyd proffesiynol i ddod o hyd i driniaeth sy’n gweithio i chi.