Hwb Myf

Pwysigrwydd hunan-ofal

Hunan-drugaredd yw’r agwedd sy’n sail i bob strategaeth arall i drechu iselder, a gellir ei ddiffinio’n syml fel rhoi sylw i anghenion corfforol, ysbrydol ac emosiynol pobl eraill, ac yn enwedig ein hunain.

Iaith yr ymennydd: dysgu sut i siarad â’ch hun yn y ffordd gywir

Os gwelwch arwydd yn dweud, ‘Peidiwch â cherdded ar y glaswellt‘, y peth cyntaf a ddaw i’ch meddwl yw cerdded ar y glaswellt, byddwch wedyn yn prosesu’r rhan negyddol o’r frawddeg ‘peidiwch‘.

Fy nghynllun llesiant

Ailgychwyn Brys. Un o’r strategaethau mwyaf defnyddiol i’w defnyddio ‘unrhyw bryd – unrhyw le’

Triniaethau

Mae nifer o driniaethau effeithiol ar gael, ond nid oes un driniaeth sy’n iawn i bawb. Mae’n bwysig eich bod yn trafod gyda gweithiwr iechyd proffesiynol i ddod o hyd i driniaeth sy’n gweithio i chi.

Meddyginiaethau iechyd meddwl: mythau a ffeithiau

Mae meddyginiaethau iechyd meddwl yn sicr yn destun emosiynol gyda thybiaethau gwrthgyferbyniol yn dod o bob cyfeiriad.

Sut i siarad â’ch meddyg teulu am eich iechyd meddwl

A ydych chi angen gweld meddyg teulu?

Gwasanaethau iechyd a lles i fyfyrwyr

I sicrhau bod myfyrwyr yn ffynnu ac yn mwynhau eu profiadau yn y coleg, mae sefydliadau addysg uwch yng Nghymru yn cydnabod pwysigrwydd cefnogi myfyrwyr efo’u hiechyd a lles.

Ap llesiant

Ap rhad ac am ddim gan www.moimr.com i gefnogi eich taith adfer o ddibyniaeth

Goresgyn meddyliau negyddol

Mae pawb yn profi meddyliau negyddol o bryd i’w gilydd, gall fod mor syml a bod yn siomedig ynoch eich hunain ar ôl cael marc drwg mewn arholiad, neu fod yn ddihyder yn eich gallu wrth ymgeisio am swydd newydd.

Be ‘di normal?

Pum flynedd yn ôl, ro’ni yn meddwl nad oeddwn yn teimlo yn ‘normal’

Ymlaciwch a gwrandewch

Mae gwrando ar gerddoriaeth yn gallu bod yn ffordd wych o godi calon ac ymlacio.

Sut i gael gwell cwsg

Mae cwsg yn gallu bod yn broblemus i nifer fawr ohonom ni. Dyma ychydig o bethau fedri di wneud i greu’r amgylchedd orau i gael cwsg da.

Pwysigrwydd codi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl

Mae diwrnod iechyd meddwl y byd yn cael ei gynnal ar y 10fed o fis Hydref bob blwyddyn.

Rhestr lyfrau sydd yn ymdrin â iechyd meddwl

Weithiau gall deall cyflyrau iechyd meddwl fod yn anodd, felly dyma restr o lyfrau Cymraeg (ffaith a ffuglen) sydd yn ymdrin â chyflyrau Iechyd Meddwl.

Fy mhrofiad personol i gyda ymarfer corff a lles meddyliol

Dwi ddim wedi bod yn berson sydd wedi cael llawer o ddiddordeb mewn chwaraeon ers gadael ysgol.

Ffug gredoau am ffobiâu

Dyma ddarn hynod ddefnyddiol gan Lois o Brifysgol Bangor sydd yn trechu'r stigma yma gan gyflwyno gwiredd byw efo ffobia.

8 peth i wneud i dawelu’r meddwl

Mae’n hawdd cael eich llethu gan holl heriau bywyd ar brydiau ac felly dyma 8 peth y gallech ei wneud i drio tawelu eich meddwl.

Cefnogi teulu a ffrindiau sydd efo ffobia

Gall fod yn anodd gwybod sut i roi cymorth i rywun gydag anhwylder ffobia, dyma naw bwynt pwysig i helpu eich ffrind neu aelod teulu gyda’u ffobia.