Hwb Myf

Sut i siarad â’ch meddyg teulu am eich iechyd meddwl

A ydych chi angen gweld meddyg teulu?

Gwasanaethau iechyd a lles i fyfyrwyr

I sicrhau bod myfyrwyr yn ffynnu ac yn mwynhau eu profiadau yn y coleg, mae sefydliadau addysg uwch yng Nghymru yn cydnabod pwysigrwydd cefnogi myfyrwyr efo’u hiechyd a lles.

Ap llesiant

Ap rhad ac am ddim gan www.moimr.com i gefnogi eich taith adfer o ddibyniaeth

Goresgyn meddyliau negyddol

Mae pawb yn profi meddyliau negyddol o bryd i’w gilydd, gall fod mor syml a bod yn siomedig ynoch eich hunain ar ôl cael marc drwg mewn arholiad, neu fod yn ddihyder yn eich gallu wrth ymgeisio am swydd newydd.

Be ‘di normal?

Pum flynedd yn ôl, ro’ni yn meddwl nad oeddwn yn teimlo yn ‘normal’

Ymlaciwch a gwrandewch

Mae gwrando ar gerddoriaeth yn gallu bod yn ffordd wych o godi calon ac ymlacio.

Sut i gael gwell cwsg

Mae cwsg yn gallu bod yn broblemus i nifer fawr ohonom ni. Dyma ychydig o bethau fedri di wneud i greu’r amgylchedd orau i gael cwsg da.

Pwysigrwydd codi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl

Mae diwrnod iechyd meddwl y byd yn cael ei gynnal ar y 10fed o fis Hydref bob blwyddyn.

Rhestr lyfrau sydd yn ymdrin â iechyd meddwl

Weithiau gall deall cyflyrau iechyd meddwl fod yn anodd, felly dyma restr o lyfrau Cymraeg (ffaith a ffuglen) sydd yn ymdrin â chyflyrau Iechyd Meddwl.

Fy mhrofiad personol i gyda ymarfer corff a lles meddyliol

Dwi ddim wedi bod yn berson sydd wedi cael llawer o ddiddordeb mewn chwaraeon ers gadael ysgol.

Ffug gredoau am ffobiâu

Dyma ddarn hynod ddefnyddiol gan Lois o Brifysgol Bangor sydd yn trechu'r stigma yma gan gyflwyno gwiredd byw efo ffobia.

8 peth i wneud i dawelu’r meddwl

Mae’n hawdd cael eich llethu gan holl heriau bywyd ar brydiau ac felly dyma 8 peth y gallech ei wneud i drio tawelu eich meddwl.

Cefnogi teulu a ffrindiau sydd efo ffobia

Gall fod yn anodd gwybod sut i roi cymorth i rywun gydag anhwylder ffobia, dyma naw bwynt pwysig i helpu eich ffrind neu aelod teulu gyda’u ffobia.

Symptomau annisgwyl ond arferol pwl o banig

Mae gan bawb ddarlun yn eu meddwl pan maent yn clywed y term pwl o banig neu ‘panic attack’, ond y cwestiwn pwysig yw, ydi’r darlun yma yn un cyflawn a chynrychiolaethol?

Sut i ymdopi a goresgyn pwl o banig

Mae amryw ohonom yn profi pyliau o banig ar ryw adeg yn ystod ein bywydau. Bydd pawb yn ymdrin â nhw’n wahanol, ond dyma ychydig o dipiau ar sut y gellir goresgyn pwl o banig.

PANIG: ydw i wedi cymryd cam yn ôl?

Dyma stori un fyfyrwraig a’i phrofiad hi o fyw gyda ffobia o daflu i fyny sef emetophobia a'r straen y mae'r coronafeirws wedi ei gael ar ei chyflwr.

Dysmorffia y corff

Mae anhwylder dysmorffia y corff yn anhwylder pryder. Y cyflwr anhwylder dysmorffig y corff yw pan mae unigolyn yn poeni yn gyson am y ffordd maent yn ei edrych ag hefyd yn poeni am edrychiad rhannau penodol o'u corff.

Beth yw pwl o banig?

Mae nifer o bobl yn profi pyliau o banig neu ‘panic attacks’, ond beth ydi o? Pam fod pwl o banig yn digwydd? Sut mae’n teimlo i gael pwl o banig?