Hwb Myf

Rhestr lyfrau sydd yn ymdrin â iechyd meddwl

Weithiau gall deall cyflyrau iechyd meddwl fod yn anodd, felly dyma restr o lyfrau Cymraeg (ffaith a ffuglen) sydd yn ymdrin â chyflyrau Iechyd Meddwl.

Fy mhrofiad personol i gyda ymarfer corff a lles meddyliol

Dwi ddim wedi bod yn berson sydd wedi cael llawer o ddiddordeb mewn chwaraeon ers gadael ysgol.

Ffug gredoau am ffobiâu

Dyma ddarn hynod ddefnyddiol gan Lois o Brifysgol Bangor sydd yn trechu'r stigma yma gan gyflwyno gwiredd byw efo ffobia.

8 peth i wneud i dawelu’r meddwl

Mae’n hawdd cael eich llethu gan holl heriau bywyd ar brydiau ac felly dyma 8 peth y gallech ei wneud i drio tawelu eich meddwl.

Cefnogi teulu a ffrindiau sydd efo ffobia

Gall fod yn anodd gwybod sut i roi cymorth i rywun gydag anhwylder ffobia, dyma naw bwynt pwysig i helpu eich ffrind neu aelod teulu gyda’u ffobia.

Symptomau annisgwyl ond arferol pwl o banig

Mae gan bawb ddarlun yn eu meddwl pan maent yn clywed y term pwl o banig neu ‘panic attack’, ond y cwestiwn pwysig yw, ydi’r darlun yma yn un cyflawn a chynrychiolaethol?

Sut i ymdopi a goresgyn pwl o banig

Mae amryw ohonom yn profi pyliau o banig ar ryw adeg yn ystod ein bywydau. Bydd pawb yn ymdrin â nhw’n wahanol, ond dyma ychydig o dipiau ar sut y gellir goresgyn pwl o banig.

PANIG: ydw i wedi cymryd cam yn ôl?

Dyma stori un fyfyrwraig a’i phrofiad hi o fyw gyda ffobia o daflu i fyny sef emetophobia a'r straen y mae'r coronafeirws wedi ei gael ar ei chyflwr.

Dysmorffia y corff

Mae anhwylder dysmorffia y corff yn anhwylder pryder. Y cyflwr anhwylder dysmorffig y corff yw pan mae unigolyn yn poeni yn gyson am y ffordd maent yn ei edrych ag hefyd yn poeni am edrychiad rhannau penodol o'u corff.

Beth yw pwl o banig?

Mae nifer o bobl yn profi pyliau o banig neu ‘panic attacks’, ond beth ydi o? Pam fod pwl o banig yn digwydd? Sut mae’n teimlo i gael pwl o banig?

Anhwylder Pryder Cymdeithasol

Mae delio gydag anhwylder pryder cymdeithasol wrth fod yn y brifysgol yn cael effaith mawr ar fywyd bob dydd unigolyn.

8 Tip ar gyfer ymdopi â straen neu mewn cyfnod o banig

Mae sawl un ohonom yn profi cyfnod o straen neu gyfnod o banic o dro i dro a gall fod yn anodd gwybod sut i ddelio gyda nhw yn y ffordd gywir.

Ffilmiau sydd yn ymwneud a chyflyrau iechyd meddwl

Dyma awgrymiadau gan fyfyrwyr o ffilmiau pwerus sydd yn ymwneud a chyflyrau iechyd meddwl.

Beth yw rôl therapi?

Mae seicotherapi yn defnyddio niferoedd o strategaethau gwahanol i helpu unigolion i addasu a delio gyda’i meddyliau, gweithredoedd ac emosiynau sydd yn gwneud niwed i’w salwch meddwl.

Ymdopi a straen disgwyl canlyniadau

Darllenwch gyngor Lewis ar beth i wneud i dawelu eich meddwl with aros am ddiwrnod canlyniadau.

Uwchraddedigion: sut i ofalu am eich iechyd meddwl

Dyma erthygl llawn cymorth defnyddiol gan Manon myfyrwraig pHd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Sut i astudio

Mae ffordd pawb o ‘stydio yn wahanol ac felly dyma 10 tip i chi drio wrth fynd ati i neud eich gwaith gan Heledd myfyrwraig o Brifysgol Aberystwyth. Rhowch gynning arnynt a gweld be sydd yn gweithio orau ar eich cyfer chi!

Effaith straen ar fywyd prifysgol

Er fod mynd i'r Brifysgol yn bennod newydd cyffrous i sawl un ohonom ni, mae hefyd yn gyfnod lle gall pwysau gwaith eich gorlethu ar brydiau.