Hwb Myf

Symptomau annisgwyl ond arferol pwl o banig

Mae gan bawb ddarlun yn eu meddwl pan maent yn clywed y term pwl o banig neu ‘panic attack’, ond y cwestiwn pwysig yw, ydi’r darlun yma yn un cyflawn a chynrychiolaethol?

Sut i ymdopi a goresgyn pwl o banig

Mae amryw ohonom yn profi pyliau o banig ar ryw adeg yn ystod ein bywydau. Bydd pawb yn ymdrin â nhw’n wahanol, ond dyma ychydig o dipiau ar sut y gellir goresgyn pwl o banig.

PANIG: ydw i wedi cymryd cam yn ôl?

Dyma stori un fyfyrwraig a’i phrofiad hi o fyw gyda ffobia o daflu i fyny sef emetophobia a'r straen y mae'r coronafeirws wedi ei gael ar ei chyflwr.

Dysmorffia y corff

Mae anhwylder dysmorffia y corff yn anhwylder pryder. Y cyflwr anhwylder dysmorffig y corff yw pan mae unigolyn yn poeni yn gyson am y ffordd maent yn ei edrych ag hefyd yn poeni am edrychiad rhannau penodol o'u corff.

Beth yw pwl o banig?

Mae nifer o bobl yn profi pyliau o banig neu ‘panic attacks’, ond beth ydi o? Pam fod pwl o banig yn digwydd? Sut mae’n teimlo i gael pwl o banig?

Anhwylder Pryder Cymdeithasol

Mae delio gydag anhwylder pryder cymdeithasol wrth fod yn y brifysgol yn cael effaith mawr ar fywyd bob dydd unigolyn.

8 Tip ar gyfer ymdopi â straen neu mewn cyfnod o banig

Mae sawl un ohonom yn profi cyfnod o straen neu gyfnod o banic o dro i dro a gall fod yn anodd gwybod sut i ddelio gyda nhw yn y ffordd gywir.

Ffilmiau sydd yn ymwneud a chyflyrau iechyd meddwl

Dyma awgrymiadau gan fyfyrwyr o ffilmiau pwerus sydd yn ymwneud a chyflyrau iechyd meddwl.

Beth yw rôl therapi?

Mae seicotherapi yn defnyddio niferoedd o strategaethau gwahanol i helpu unigolion i addasu a delio gyda’i meddyliau, gweithredoedd ac emosiynau sydd yn gwneud niwed i’w salwch meddwl.

Ymdopi a straen disgwyl canlyniadau

Darllenwch gyngor Lewis ar beth i wneud i dawelu eich meddwl with aros am ddiwrnod canlyniadau.

Uwchraddedigion: sut i ofalu am eich iechyd meddwl

Dyma erthygl llawn cymorth defnyddiol gan Manon myfyrwraig pHd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Sut i astudio

Mae ffordd pawb o ‘stydio yn wahanol ac felly dyma 10 tip i chi drio wrth fynd ati i neud eich gwaith gan Heledd myfyrwraig o Brifysgol Aberystwyth. Rhowch gynning arnynt a gweld be sydd yn gweithio orau ar eich cyfer chi!

Effaith straen ar fywyd prifysgol

Er fod mynd i'r Brifysgol yn bennod newydd cyffrous i sawl un ohonom ni, mae hefyd yn gyfnod lle gall pwysau gwaith eich gorlethu ar brydiau.

Portreadu salwch meddwl yn y cyfryngau

Nid yw’r cyfryngau yn rhoi unrhyw fantais tuag at ddeall a dysgu am salwch meddwl.

Dibyniaeth ar wefannau cyfryngau cymdeithasol

Mae gwefannau cymdeithasol yn rhan fawr o fywydau pawb. Mae yn rhan bwysig i fywydau pawb ond eto gall y ddibyniaeth yna ar y gwefannau cymdeithasol fod yn broblem.

Trais yn y cartref ac ymdopi yn y brifysgol

Dyma flog gonest a dewr o brofiad personol myfyrwraig o drais yn y cartref fel person ifanc cyn dechrau yn y brifysgol.

Diwedd cyfnod, dechrau gofidiau

Mae gorffen prifysgol yn gallu bod yn gyfnod ansicr i sawl un ohonom ni a gall byw gyda chyflwr gor-bryder ddwysau'r ymdeimlad yma.

Cychwyn yn y brifysgol

Darllenwch gyngor Heledd am ddechrau yn y brifysgol isod.