Hwb Myf

Paratoi am fywyd ar ôl graddio: Beth i wneud nesaf?

Dyma ddarn gan Bethan Bushell, myfyrwraig o Brifysgol Aberystwyth sydd yn awgrymu rhai tips ar sut i baratoi am fywyd ar ôl graddio a pha gamau allech chi ei gymryd nesaf.

Fy mhrofiad o gymryd meddyginiaeth gwrth-iselder

Dyma flog gan Katie Phillips sy'n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Abertawe ac mae'n rhannu ei phrofiadau o fyw gydag iselder a gorbryder, ei siwrnai diagnosis a'i theimladau am gymryd meddyginiaeth.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl a Lles yn Gymraeg

Mae llu o wasanaethau iechyd meddwl a lles ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg - o adnoddau ar-lein i gwnsela. Dyma restr o sefydliadau lleol a chenedlaethol sy'n darparu adnoddau yn Gymraeg.

Gwirfoddoli tra yn y brifysgol

Mae gwirfoddoli yn ffordd dda o gwrdd â phobl newydd, dysgu sgiliau newydd ac yn gallu cryfhau'r teimlad o berthyn, yn enwedig mewn cymuned newydd. Dyma beth sydd gan fyfyrwyr i’w ddweud am bwysigrwydd cysylltiad cymdeithasol tra yn y brifysgol.

Pryd wyt ti yn dweud wrth dy ddêt neu gariad dy fod efo cyflwr iechyd meddwl?

Dyma flog gan Tegwen Parry sy'n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor ac sy'n gofyn y cwestiwn mawr, pryd wyt ti'n codi'r pwnc? Oes amser neu amserlen benodol? Pa effaith gaiff dweud yn rhy fuan neu ddim o gwbl ar y berthynas?

Effeithiau costau byw ar iechyd meddwl a lles myfyrwyr

Dyma drafodaeth gawson ni ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 2023, yng nghwmni Non Parry, Kayley Sydenham, Elain Gwynedd a Dr Rhys Bevan-Jones am effeithiau'r argyfwng costau byw ar fyfyrwyr, eu hiechyd meddwl a lles.

Dal i fyny efo Cara

Yn dilyn blog a ysgrifennodd Cara i ni llynedd am ei phrofiadau yn y flwyddyn gyntaf, mae Cara nôl efo diweddariad i ni ar sut aeth pethau yn ei ail flwyddyn.

Blwyddyn gyntaf Cara yn y brifysgol

Dyma Cara sy'n astudio ym Mhrifysgol Abertawe yn edrych nôl ar ei blwyddyn cyntaf yn y brifysgol

Cefnogaeth iechyd meddwl os ydych yn perthyn i'r gymuned LHDTC+

Yn yr adran yma ceir wybodaeth am sefydliadau sy'n darparu cefnogaeth i'r gymuned LHDTC+ ac adnoddau pellach sy'n cynnwys podlediad a fideo.

Celf ac iechyd meddwl

Dyma adnodd defnyddiol a ddatblygwyd gan Brifysgol Bangor sydd yn cynnwys gweithgareddau celf syml i hybu lles.

Hunanofal: adnoddau defnyddiol ar sut i ymdopi gydag arholiadau a phwysau gwaith

Os ydych yn poeni am eich arholiadau neu bwysau gwaith, dyma adnoddau defnyddiol all helpu.

Termau cyffredin - A-Y iechyd meddwl a lles

Dyma restr o'r termau cyffredin efallai rydych wedi ei glywed neu ddarllen pan drafodir iechyd meddwl a lles yn y Gymraeg.

Trais rhywiol

Ymosodiad rhywiol yw unrhyw fath o weithgarwch rhywiol nad ydych yn cydsynio iddo, yn amrywio o gyffwrdd yn amhriodol i dreisio. Nid oes rhaid i hyn ddigwydd gyda dieithryn ac efallai na fydd unrhyw arwyddion gweledol yn cael eu gadael ar ôl.

Blog: Mae’n iawn i ddweud na – alcohol yn y brifysgol

Nid wy’n credu fod digon o bobl yn siarad am y pwysau o orfod yfed alcohol a mynd allan i yfed fel myfyriwr yn y brifysgol.

Blog: Profiadau myfyriwr gyda phroblemau iechyd meddwl

Fi wastad wedi cadw fy mhrofiadau gydag ymladd iechyd meddwl yn breifat, ond fi’n teimlo bod nawr yn amser da i rannu fy stori ac efallai bydd o fudd i rywun wrth dangos dydyn nhw ddim ar ben eu hun.

Pwysigrwydd hunan-ofal

Hunan-drugaredd yw’r agwedd sy’n sail i bob strategaeth arall i drechu iselder, a gellir ei ddiffinio’n syml fel rhoi sylw i anghenion corfforol, ysbrydol ac emosiynol pobl eraill, ac yn enwedig ein hunain.

Iaith yr ymennydd: dysgu sut i siarad â’ch hun yn y ffordd gywir

Os gwelwch arwydd yn dweud, ‘Peidiwch â cherdded ar y glaswellt‘, y peth cyntaf a ddaw i’ch meddwl yw cerdded ar y glaswellt, byddwch wedyn yn prosesu’r rhan negyddol o’r frawddeg ‘peidiwch‘.

Fy nghynllun llesiant

Ailgychwyn Brys. Un o’r strategaethau mwyaf defnyddiol i’w defnyddio ‘unrhyw bryd – unrhyw le’

Triniaethau

Mae nifer o driniaethau effeithiol ar gael, ond nid oes un driniaeth sy’n iawn i bawb. Mae’n bwysig eich bod yn trafod gyda gweithiwr iechyd proffesiynol i ddod o hyd i driniaeth sy’n gweithio i chi.

Meddyginiaethau iechyd meddwl: mythau a ffeithiau

Mae meddyginiaethau iechyd meddwl yn sicr yn destun emosiynol gyda thybiaethau gwrthgyferbyniol yn dod o bob cyfeiriad.

Sut i siarad â’ch meddyg teulu am eich iechyd meddwl

A ydych chi angen gweld meddyg teulu?

Gwasanaethau iechyd a lles i fyfyrwyr

I sicrhau bod myfyrwyr yn ffynnu ac yn mwynhau eu profiadau yn y coleg, mae sefydliadau addysg uwch yng Nghymru yn cydnabod pwysigrwydd cefnogi myfyrwyr efo’u hiechyd a lles.

Ap llesiant

Ap rhad ac am ddim gan www.moimr.com i gefnogi eich taith adfer o ddibyniaeth

Goresgyn meddyliau negyddol

Mae pawb yn profi meddyliau negyddol o bryd i’w gilydd, gall fod mor syml a bod yn siomedig ynoch eich hunain ar ôl cael marc drwg mewn arholiad, neu fod yn ddihyder yn eich gallu wrth ymgeisio am swydd newydd.

Be ‘di normal?

Pum flynedd yn ôl, ro’ni yn meddwl nad oeddwn yn teimlo yn ‘normal’

Ymlaciwch a gwrandewch

Mae gwrando ar gerddoriaeth yn gallu bod yn ffordd wych o godi calon ac ymlacio.

Sut i gael gwell cwsg

Mae cwsg yn gallu bod yn broblemus i nifer fawr ohonom ni. Dyma ychydig o bethau fedri di wneud i greu’r amgylchedd orau i gael cwsg da.

Pwysigrwydd codi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl

Mae diwrnod iechyd meddwl y byd yn cael ei gynnal ar y 10fed o fis Hydref bob blwyddyn.

Rhestr lyfrau sydd yn ymdrin â iechyd meddwl

Weithiau gall deall cyflyrau iechyd meddwl fod yn anodd, felly dyma restr o lyfrau Cymraeg (ffaith a ffuglen) sydd yn ymdrin â chyflyrau Iechyd Meddwl.

Fy mhrofiad personol i gyda ymarfer corff a lles meddyliol

Dwi ddim wedi bod yn berson sydd wedi cael llawer o ddiddordeb mewn chwaraeon ers gadael ysgol.

Ffug gredoau am ffobiâu

Dyma ddarn hynod ddefnyddiol gan Lois o Brifysgol Bangor sydd yn trechu'r stigma yma gan gyflwyno gwiredd byw efo ffobia.

8 peth i wneud i dawelu’r meddwl

Mae’n hawdd cael eich llethu gan holl heriau bywyd ar brydiau ac felly dyma 8 peth y gallech ei wneud i drio tawelu eich meddwl.

Cefnogi teulu a ffrindiau sydd efo ffobia

Gall fod yn anodd gwybod sut i roi cymorth i rywun gydag anhwylder ffobia, dyma naw bwynt pwysig i helpu eich ffrind neu aelod teulu gyda’u ffobia.

Symptomau annisgwyl ond arferol pwl o banig

Mae gan bawb ddarlun yn eu meddwl pan maent yn clywed y term pwl o banig neu ‘panic attack’, ond y cwestiwn pwysig yw, ydi’r darlun yma yn un cyflawn a chynrychiolaethol?

Sut i ymdopi a goresgyn pwl o banig

Mae amryw ohonom yn profi pyliau o banig ar ryw adeg yn ystod ein bywydau. Bydd pawb yn ymdrin â nhw’n wahanol, ond dyma ychydig o dipiau ar sut y gellir goresgyn pwl o banig.

PANIG: ydw i wedi cymryd cam yn ôl?

Dyma stori un fyfyrwraig a’i phrofiad hi o fyw gyda ffobia o daflu i fyny sef emetophobia a'r straen y mae'r coronafeirws wedi ei gael ar ei chyflwr.

Dysmorffia y corff

Mae anhwylder dysmorffia y corff yn anhwylder pryder. Y cyflwr anhwylder dysmorffig y corff yw pan mae unigolyn yn poeni yn gyson am y ffordd maent yn ei edrych ag hefyd yn poeni am edrychiad rhannau penodol o'u corff.

Anhwylder Pryder Cymdeithasol

Mae delio gydag anhwylder pryder cymdeithasol wrth fod yn y brifysgol yn cael effaith mawr ar fywyd bob dydd unigolyn.

8 Tip ar gyfer ymdopi â straen neu mewn cyfnod o banig

Mae sawl un ohonom yn profi cyfnod o straen neu gyfnod o banic o dro i dro a gall fod yn anodd gwybod sut i ddelio gyda nhw yn y ffordd gywir.

Ffilmiau sydd yn ymwneud a chyflyrau iechyd meddwl

Dyma awgrymiadau gan fyfyrwyr o ffilmiau pwerus sydd yn ymwneud a chyflyrau iechyd meddwl.

Beth yw rôl therapi?

Mae seicotherapi yn defnyddio niferoedd o strategaethau gwahanol i helpu unigolion i addasu a delio gyda’i meddyliau, gweithredoedd ac emosiynau sydd yn gwneud niwed i’w salwch meddwl.

Ymdopi a straen disgwyl canlyniadau

Darllenwch gyngor Lewis ar beth i wneud i dawelu eich meddwl with aros am ddiwrnod canlyniadau.

Uwchraddedigion: sut i ofalu am eich iechyd meddwl

Dyma erthygl llawn cymorth defnyddiol gan Manon myfyrwraig pHd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Sut i astudio

Mae ffordd pawb o ‘stydio yn wahanol ac felly dyma 10 tip i chi drio wrth fynd ati i neud eich gwaith gan Heledd myfyrwraig o Brifysgol Aberystwyth. Rhowch gynning arnynt a gweld be sydd yn gweithio orau ar eich cyfer chi!

Effaith straen ar fywyd prifysgol

Er fod mynd i'r Brifysgol yn bennod newydd cyffrous i sawl un ohonom ni, mae hefyd yn gyfnod lle gall pwysau gwaith eich gorlethu ar brydiau.

Portreadu salwch meddwl yn y cyfryngau

Nid yw’r cyfryngau yn rhoi unrhyw fantais tuag at ddeall a dysgu am salwch meddwl.

Dibyniaeth ar wefannau cyfryngau cymdeithasol

Mae gwefannau cymdeithasol yn rhan fawr o fywydau pawb. Mae yn rhan bwysig i fywydau pawb ond eto gall y ddibyniaeth yna ar y gwefannau cymdeithasol fod yn broblem.

Trais yn y cartref ac ymdopi yn y brifysgol

Dyma flog gonest a dewr o brofiad personol myfyrwraig o drais yn y cartref fel person ifanc cyn dechrau yn y brifysgol.

Diwedd cyfnod, dechrau gofidiau

Mae gorffen prifysgol yn gallu bod yn gyfnod ansicr i sawl un ohonom ni a gall byw gyda chyflwr gor-bryder ddwysau'r ymdeimlad yma.

Cychwyn yn y brifysgol

Darllenwch gyngor Heledd a Catty am ddechrau yn y brifysgol isod, yn ogystal â gwrando ar ein podlediad.

Clust i wrando

Sut i fod o gymorth i rywun sydd yn byw gyda chyflwr iechyd meddwl.

Byw gydag brawd sydd yn dioddef gydag iselder.

Mae’r cyfnod clo wedi bod yn anodd i bawb. Mae wedi cael gymaint o effaith ar nifer iawn o bobl. Swyddi wedi cael ei golli, busnesau yn chwalu, perthnasau yn gorffen ac y tristaf – marwolaethau.

Sut i ymdopi a straen ariannol

Cyn mynd i’r brifysgol, yn aml iawn nid yw unigolyn wedi gorfod bod yn ofalus neu trin arian fel oedolyn.

Stereoteipio OCD

Mae pob salwch meddwl yn cael ei cham-gynrychioli yn y gymdeithas ond yn enwedig OCD.

Torri’r cylch - alcohol a fy iechyd meddwl

Dyma flog gonest a graenus gan fyfyrwraig wrth iddi sôn am ei thaith o wynebu ei pherthynas gymhleth gyda alcohol. Darllenwch fwy am ei stori isod.

Hunan-ofal

Gallwn hyfforddi ein meddyliau i ddod â mwy o drugaredd i’n holl feddyliau a’n teimladau.

Hunan-ofal

Gallwn hyfforddi ein meddyliau i ddod â mwy o drugaredd i’n holl feddyliau a’n teimladau.

Meithrin ymdeimlad cytbwys o'r hunan

Mae hyn yn swnio’n eithaf anodd – ond nid yw mor gymhleth â hynny!

Iaith yr ymennydd

Dysgwch sut i siarad â chi'ch hun yn y ffordd iawn.

Datrys problemau

Os ydych yn poeni am rywbeth, gall hollti’r broblem yn rhannau llai a haws eu trin wneud iddi ymddangos yn llai brawychus o lawer.

Gwytnwch

Beth yw gwytnwch?

5 cam at lesiant meddwl

5 ffordd i hybu'ch lles.